Politika jakosti

Systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009 je aplikován ve všech oblastech činností společnosti. Cílem pro první období je získání certifikace systému managementu jakosti dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 od akreditovaného certifikačního orgánu. Politika jakosti je pro pracovníky společnosti závazná a vyžaduje jejich efektivní spolupráci v zájmu dosažení stálého zvyšování úrovně jakosti.

Odpovědnost za jakost nesou pracovníci na všech úrovních a funkcích, přičemž každý pracovník je odpovědný za jakost své práce a každý vedoucí pracovník je odpovědný za jakost prací prováděných pod jeho vedením.

Vedení společnosti je garantem skutečnosti, že zajišťování jakosti prováděných prací je nedílnou součástí filosofie společnosti ADAPTA, spol. s r.o. Jeho povinností je koncepci důsledně prosazovat a poskytovat účinnou pomoc vytvářením finančních, materiálních a personálních podmínek, včetně potřebného výcviku a školení.

  • Je dbáno následujících principů:
  • Každý dělá věci správně napoprvé.
  • Každý svůj úkol splní včas.
  • Účinně si vzájemně vyměňujeme informace.
  • Systematicky vychováváme pracovníky na všech úrovních.
  • Chováme se ke svým zákazníkům a k sobě vzájemně s úctou.

Ověřování plnění politiky jakosti je prováděno systémem interních auditů, jejichž výsledky jsou pravidelně analyzovány za účelem zlepšování výsledků společnosti.

Politika jakosti navazuje na závazek, který společnost přijala a přihlašuje se že při své činnosti bude používat tyto zásady managementu jakosti:

  • Jako prostředek ke spokojenosti zákazníků volit jakost, která je nadřazena jiným kritériím jako základní předpoklad konkurenceschopnosti. Prohlubování důvěry zákazníků chápat jako trvalý proces, jako trvalý zdroj prosperity. Poskytovat efektivní pomoc všem zákazníkům, kteří pomoc očekávají nebo potřebují.
  • Efektivně řešit rizika finanční, tržní, technická a společenská a zabezpečit splnění zákonných norem a požadavků ve všech oblastech kde se firma pohybuje. Jako klíčový nástroj trvale udržitelného rozvoje společnosti používat materiály a technologie přívětivé k životnímu prostředí. Zvýšit podíl nových příležitostí včetně oborů mimo nosný program společnosti a připravit se na plnění hlavních nových požadavků čerpajících z nových příležitostí.
  • Vytvořit vzájemně výhodné dodavatelské vztahy, které umožní, v případě potřeby, společně pružně reagovat na požadavky zákazníka. Trvale produkovat a podporovat inovační procesy včetně moderních metod řízení, informačních systémů a používané technologie.
  • Osobní odpovědností každého pracovníka společnosti a vhodnou dělbou práce zajistit profesionální úroveň. Produkovat jakost i při vnitřních fázích procesu a tuto zásadu vynucovat na tom kdo dílčí část práce předává. Vytvořit kolektiv zaměstnanců spokojených ve své práci, kteří mohou nejen odvádět dobrou práci v dobré kvalitě, ale jsou sami zdrojem nových myšlenek k neustálému zlepšování jakosti